Algemene voorwaarden

Tijgerbrood is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76324419 en is gevestigd aan de Molenstraat 52 (4881 CT) te Zundert.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met dienstverlener.
 4. Dienstverlener: De aanbieder van diensten aan Opdrachtgever, hierna: “Tijgerbrood”.
 5. Diensten: de diensten die Tijgerbrood aanbiedt zijn het ontwerpen en het maken van grafisch materiaal, producten, websites en webshops en aanverwante diensten alsmede consultancy, beheer en search engine optimization (SEO).
 6. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Tijgerbrood ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening op afstand waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 8. Website: de website die Tijgerbrood gebruikt is https://tijgerbrood.nl/

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tijgerbrood, elke overeenkomst tussen Tijgerbrood en Opdrachtgever en op elke dienst die door Tijgerbrood wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Tijgerbrood aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Tijgerbrood is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Tijgerbrood gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Tijgerbrood is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Tijgerbrood zelf overgaat tot aanvaarding van de offerte binnen deze termijn. Niettemin heeft Tijgerbrood het recht een overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Tijgerbrood gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Tijgerbrood niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Eventuele (op)levertermijnen in het aanbod van Tijgerbrood zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tijgerbrood niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard en deze door Tijgerbrood is bevestigd, of de aanvaarding van de offerte ondubbelzinnig blijkt uit de mededeling van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Tijgerbrood werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Tijgerbrood verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten
 3. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Tijgerbrood, zal Tijgerbrood de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
 4. Tijgerbrood is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Tijgerbrood zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien Opdrachtgever, een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande aan de overeenkomst door Tijgerbrood bepaald dat de Opdrachtgever tot een aantal dagen na totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst nog kosteloos kan annuleren.

 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Tijgerbrood een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Tijgerbrood kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Tijgerbrood ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, welk bedrag vermeerderd kan worden met door Tijgerbrood gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Tijgerbrood is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien Tijgerbrood meer werk moet verrichten dan Tijgerbrood had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hen bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Tijgerbrood gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Tijgerbrood Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief onkosten, reiskosten en verblijfkosten.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot of vooruitbetaling dient te betalen. Indien een voorschot of vooruitbetaling is overeengekomen, dient Opdrachtgever het overeengekomen bedrag te betalen alvorens de dienst wordt uitgevoerd en/of opgeleverd.
 3. Ingeval van meerwerk, of het indienen van een support ticket dient Opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding op basis van vooruitbetaling te voldoen. Het restantbedrag dient na oplevering ticket of vraag betaald te zijn.
 4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Tijgerbrood gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 5. Opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen, tenzij in de overeenkomst van opdracht een afwijkende afspraak is gemaakt.
 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem/haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Tijgerbrood tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten en/of producten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten dan wel totstandkoming van de producten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Tijgerbrood gerechtigd om deze kosten, na Opdrachtgever op de hoogte te stellen, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 8. Tijgerbrood is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Tijgerbrood kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.
 9. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Tijgerbrood gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 10. Indien Opdrachtgever op het door Tijgerbrood opgeleverde geen reactie geeft binnen de opgegeven termijn, is Tijgerbrood gerechtigd de eindfactuur op te maken conform de verrichtte werkzaamheden, welke door Opdrachtgever volledig voldaan dient te worden. Reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Tijgerbrood in het geval Opdrachtgever een Bedrijf betreft zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Tijgerbrood meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Uitvoering dienstverlening

 1. Tijgerbrood zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De diensten worden zo spoedig mogelijk door Tijgerbrood uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Tijgerbrood niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Tijgerbrood, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Tijgerbrood is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien Tijgerbrood op grond van de overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Tijgerbrood conform de overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem/haar geldende wettelijke bewaar- en administratie verplichtingen.
 5. Opdrachtgever zal Tijgerbrood toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhosting accounts) die Tijgerbrood redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
 6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken
 7. Tijgerbrood is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hen ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 8. Tijgerbrood zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.
 9. Indien en voor zover dat door Opdrachtgever is gevraagd, kan Tijgerbrood Opdrachtgever verwijzen naar een derde partij voor nadere diensten zoals Hosting en aanvragen c.q. ter beschikking stellen van Domeinnamen.
 10. Tijgerbrood heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken. Opdrachtgever vrijwaart Tijgerbrood uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.
 11. Tijgerbrood zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Tijgerbrood Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Tijgerbrood Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Tijgerbrood is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Tijgerbrood gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

 

Artikel 10 – (Op)Levering

 1. De opleveringstermijn bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Tijgerbrood bij overeenkomst bepaald. Tijgerbrood zal te ontwikkelen of aan te passen website of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Tijgerbrood of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Tijgerbrood recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Tijgerbrood gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 3. Tijgerbrood spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hen in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 4. Tijgerbrood heeft het recht om alle door hen ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel de naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hen het recht toe om al hun werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Tijgerbrood zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

 

Artikel 11 – Ontwikkelen en oplevering product

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van het product (waaronder tevens verstaan design, websites, webshops, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen product schriftelijk vast. Het product wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van het product vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
 4. Het door Tijgerbrood ontwikkelde product is opgeleverd indien Opdrachtgever getekend heeft, expliciet akkoord gegeven voor de website binnen een maximale termijn van 14 dagen of de gerelateerde factuur heeft voldaan. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het product. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze moeten schriftelijk gemeld worden aan Tijgerbrood. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Tijgerbrood, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Tijgerbrood zijn toe te rekenen. De herstelperiode van Tijgerbrood betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 14 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Tijgerbrood.
 5. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.
 6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Tijgerbrood gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Tijgerbrood kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 7. Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van het product, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s.
 8. Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van het product van Tijgerbrood, of elementen van het product wil (laten) maken, dient Tijgerbrood hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van Tijgerbrood.

 

Artikel 12 – Gebruik en onderhoud website

 1. Tijgerbrood stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde website aan Opdrachtgever ter beschikking.
 2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de website en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen.
 3. Tijgerbrood is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de benodigde hulp programmatuur  en programma- of data bibliotheken.
 4. Indien overgekomen, zal Tijgerbrood onderhoud verrichten aan de website, of het onderhoud laten verrichten door een derde. Tijgerbrood is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Tijgerbrood onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 5. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Tijgerbrood, waarna Tijgerbrood overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Tijgerbrood gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 6. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Tijgerbrood.
 7. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Tijgerbrood, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
 8. Ten behoeve van het onderhoud is Tijgerbrood bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud.
 9. Tijgerbrood is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Tijgerbrood aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Tijgerbrood niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.
 10. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Tijgerbrood heeft gemeld en Tijgerbrood deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Tijgerbrood kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Tijgerbrood kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

 

Artikel 13 – Website onderhoud door Tijgerbrood

 1. Indien Opdrachtgever website onderhoud wenst dient hij Tijgerbrood daartoe de toegang te verschaffen. Opdrachtgever moet zich realiseren dat het abonnement bij Tijgerbrood de kans op virussen, malware, ongeoorloofde toegang, veiligheids- en datalekken verkleint, maar dat deze kans nooit geheel weggenomen kan worden. Indien en voor zover enig onderhoud tot gevolg kan hebben dat de website (tijdelijk) offline is, is Tijgerbrood hiervoor nimmer aansprakelijk.
 2. Het onderhoud ziet op:
  1. het uitvoeren van updates van WordPress, plugins en thema’s;
  2. het bieden van veiligheidsmaatregelen;
  3. het bewaken van de beschikbaarheid van de website;
  4. het uitvoeren van backups van de website;
  5. het herstellen van de website naar een eerder gemaakte backup;
 3. De precieze omvang van de dienstverlening hangt af van het type abonnement. In de verschillende abonnementen wordt de dienstverlening nader gespecificeerd. Tijgerbrood kan in overleg aanvullende werkzaamheden verrichten die niet in het abonnement vallen. Deze werkzaamheden worden apart gefactureerd.
 4. Indien de website(s) van Opdrachtgever gebruik maakt van (premium) plugins, (premium of custom made) thema’s welke niet beschikbaar zijn voor Tijgerbrood kunnen deze ook niet geüpdatet worden.
 5. Indien bij controle na onderhoud een fout geconstateerd wordt door Tijgerbrood, zal Tijgerbrood een back-up terugzetten. Tijgerbrood gaat na waar de fout door veroorzaakt wordt. Mocht een fout veroorzaakt zijn door derde(n) dan wordt dit gecommuniceerd met Opdrachtgever. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat derde(n) de fout herstelt. Als herstel door Tijgerbrood mogelijk is, zal zij dit met Opdrachtgever overleggen. Deze werkzaamheden worden apart gefactureerd.
 6. Indien een back-up wordt teruggezet, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, kan dit resulteren in verloren aanpassingen aan de inhoud van de website welke in de periode tussen de backup en het herstel zijn gemaakt.

 

Artikel 14 – Consultancy en advies

 1. Tijgerbrood kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies en/of rapportage opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal Tijgerbrood schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van de wijze van rapporteren, alsmede enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Consultancy en adviesverlening zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n).
 4. Tijgerbrood zal Opdrachtgever schriftelijk via de overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Tijgerbrood voert consultancy en adviesverlening uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 6. Opdrachtgever is verplicht Tijgerbrood tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in de opgestelde periodieke adviezen een daadwerkelijke tekortkoming van Tijgerbrood heeft opgemerkt. In geen geval worden reeds betaalde gelden gerestitueerd aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Tijgerbrood te melden op een wijze zodat Tijgerbrood in staat is om de gebreken te ontdekken, te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Tijgerbrood een bevestiging van ontvangst van de melding ontvangt.

 

Artikel 15 – SEO

 1. Tijgerbrood garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van SEO diensten. Tijgerbrood past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Dit biedt geen garanties voor de toekomst. Evenmin kan Tijgerbrood hierover toezeggingen doen doch zal Tijgerbrood zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.
 2. Indien Tijgerbrood ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, worden de te verrichten diensten in het kader van SEO duidelijk vastgesteld. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. Tijgerbrood kan zelf SEO-teksten aanleveren voor Opdrachtgever.
 3. SEO is afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

 

Artikel 16 – Garanties

 1. Tijgerbrood voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Tijgerbrood in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Tijgerbrood gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Tijgerbrood gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Tijgerbrood staat er niet voor in dat een product of website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Tijgerbrood spant zich in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op programmatuur wat door Tijgerbrood zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Tijgerbrood is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in de programmatuur dat niet door Tijgerbrood ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Tijgerbrood te melden op een wijze dat Tijgerbrood in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Tijgerbrood een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 6. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegevens. Tijgerbrood is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Tijgerbrood naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Tijgerbrood verstrekte inlichtingen.
 7. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Tijgerbrood niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 8. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

 

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Tijgerbrood gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever. Indien daartoe gevraagd zal Tijgerbrood de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@tijgerbrood.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Tijgerbrood verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Tijgerbrood tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Alle telefoongesprekken kunnen opgenomen worden ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden.
 4. Indien Tijgerbrood op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Tijgerbrood levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Tijgerbrood heeft voldaan.
 2. Tijgerbrood heeft het recht om de ontvangen of door hen gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Tijgerbrood.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Tijgerbrood worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 19 – Opschorting

 1. Tijgerbrood heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Tijgerbrood is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Tijgerbrood is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 20 – Overmacht

 1. Tijgerbrood is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Tijgerbrood wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Tijgerbrood, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Tijgerbrood zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Tijgerbrood buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Tijgerbrood bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Tijgerbrood, is Tijgerbrood uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Tijgerbrood binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Tijgerbrood deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Tijgerbrood in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Tijgerbrood leidt tot aansprakelijkheid van Tijgerbrood, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. Tijgerbrood is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Tijgerbrood geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Tijgerbrood overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van het opgeleverd product, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
 5. Tijgerbrood is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op het product, de website of die van gelinkte websites.
 6. Tijgerbrood is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van het product en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website, producten of verleende diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. Slechts indien een storing langer duurt dan 96 uur en is te herleiden naar toedoen van Tijgerbrood, kan Tijgerbrood aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade, welke gemaximeerd is tot eenmaal het factuurbedrag of de orderwaarde zoals opgenomen in de overeenkomst.
 7. Tijgerbrood staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Tijgerbrood verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Aansprakelijkheid van Tijgerbrood voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.Tijgerbrood is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Software van Tijgerbrood die zonder uitdrukkelijke toestemming van Tijgerbrood heeft plaatsgevonden.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Tijgerbrood sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Tijgerbrood geleverde diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Tijgerbrood vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Tijgerbrood binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 11. Tijgerbrood is niet aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 12. Tijgerbrood is niet aansprakelijk voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 13. Tijgerbrood is niet aansprakelijk voor fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 14. Tijgerbrood is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 15. De aansprakelijkheid van Tijgerbrood eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten (IE) rechten en auteursrechten van Tijgerbrood berusten bij Tijgerbrood en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij deze rechten reeds bij derden liggen in verband met het werken met open source software of uitdrukkelijk anders overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (grafisch) ontwerp of websites kunnen door middel van een onderhandse akte van overdracht aan Opdrachtgever overgedragen worden, waarbij Tijgerbrood gerechtigd is om hiervoor kosten in rekening te brengen. De intellectuele eigendomsrechten gaan over op het moment dat de daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding door Opdrachtgever is voldaan.
 2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Tijgerbrood Opdrachtgever hierover tijdig adviseren.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de licentie, (de broncodes van) de website te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tijgerbrood. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen dient Tijgerbrood expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen tenzij dit reeds is overeengekomen. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Tijgerbrood rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Alle door Opdrachtgever aangeleverde content blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Tijgerbrood.
 5. Het is Tijgerbrood toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Tijgerbrood door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken
 6. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Tijgerbrood met betrekking tot een opgeleverd product, website of software wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van ten minste € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Tijgerbrood onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Tijgerbrood en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Tijgerbrood op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Tijgerbrood zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Tijgerbrood niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Tijgerbrood en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 4. Tijgerbrood mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 5. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 24 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Tijgerbrood verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Tijgerbrood van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Tijgerbrood voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Tijgerbrood verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Tijgerbrood voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Tijgerbrood.

 

Artikel 25 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Tijgerbrood of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@tijgerbrood.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Tijgerbrood de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Tijgerbrood zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 26 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Tijgerbrood en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Tijgerbrood kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Tijgerbrood en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Indien van toepassing werkt Tijgerbrood met een collectieve verwerkersovereenkomst.

Laatste wijziging: 1 augustus 2022